ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Какви лични данни събираме от Вас

Сайтът не събира и не обработва лични данни от какъвто и да е тип.

Бисквитки и други пасивни технологии

Сайтът не използва „бисквитки“ и други технологии за проследяване, които събират информация, от вас при взаимодействие с нашия сайт.

Данни, събирани от други източници

Ние НЕ събираме информация за Вас от други законни източници.

Актуализация/обновяване

Настоящата декларацията се ревизира и актуализира от нас регулярно, с цел да сме максимално ясни, точни, прозрачни и да обхванем нововъзникнали при нас промени (в случай на необходимост).
Дата на последната й актуализация – май 2018 г.